Posilujeme kompetence pro budoucnost

Co děláme?

  • Podporujeme inkluzivitu škol a zvyšujeme povědomí o sociálním pilíři udržitelného světa.
  • Učíme moderní vzdělávací metody, které studenty*ky baví a předají jim potřebné kompetence zážitkovou formou. 
  • Metodicky podporujeme učitele.
  • Pomáháme smysluplně naplňovat průřezová témata.
  • Předáváme praktické tipy, jak aktivizovat studentky a studenty v oblasti sociálních témat.
  • Posilujeme kompetence pro budoucnost.

To vše formou prezenčních a online seminářů.

Učíme témata udržitelného života způsobem, který studentky a studenty zaujme a rozvíjí.

Všechny metody, které se naučíte, jsme si sami vyzkoušeli a v praxi se nám osvědčily. Do výuky zapojují všechny studenty*ky, díky efektivním kombinacím materiálů – videí, aktivit, psaného textu... Většinu metod můžete využít během běžné výuky.

Témata udržitelného světa ve výuce

Témata udržitelného světa ve výuce

Praktický seminář o začleňování sociálních témat týkajících se udržitelného světa do vyučovacích předmětů. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, rozvíjení kompetencí pro budoucnost a participaci mladých lidí. Vyzkoušíme si práci se zajímavými zdroji informací a ukázkové hodiny.

Živá knihovna jako metoda výuky

Živá knihovna jako metoda výuky

Přineste formou metody Živá knihovna aktuální sociální témata do své výuky. Metoda živých knihoven bourá předsudky a stereotypy a spoluvytváří hodnotové a respektující vzdělávání. Součástí semináře je seznámení s metodou a vyzkoušení čtení” na vlastní kůži včetně metodických doporučení a dalších informačních zdrojů , včetně přístupu do Živé knihovny online.

Přijmi výzvu a zviditelni sociální problém aneb YC Challenge

Přijmi výzvu a zviditelni sociální problém aneb YC Challenge

Jak aktivizovat mladé lidi? Jak přitom rozvíjet jejich kreativitu, jednu z důležitých kompetencí pro budoucnost? Během praktického workshopu se naučíte metodu Photovoice, která zviditelňuje témata sociálního pilíře udržitelného světa a přispívá nejen k osvětě problémů na lokální a globální úrovni, ale i participaci mladých lidí na jejich řešení.

Ideathon!

Ideathon!

Jak změnit svět za jeden den? Společně zažijeme Ideathon a naučíme se jej realizovat. Oblíbená metoda neformálního vzdělávání, kdy studenti hledají řešení vybraného problému. Ideathon je ideální metoda pro plánování školních projektů podporujících udržitelný svět nebo jako nástroj mapování a nacházení východisek pro společná pravidla a zefektivnění vzdělávacích procesů. 

Storytelling aneb učíme se příběhy navzájem

Storytelling aneb učíme se příběhy navzájem

Storytelling vytváří dlouhodobé paměťové uchování poznatků a emocionální stopu, díky které se studenti rádi učí a jsou motivováni k dalšímu získávání informací. Učí respektu a vnímavosti, vytváří inkluzivní prostředí. Během semináře si vyzkoušíme vlastní vyprávění, několik záznamových technik a napojení na vzdělávací oblasti.

Efektivní globální vzdělávání pro všechny

Efektivní globální vzdělávání pro všechny

Jaké styly učení jsou vám vlastní a jaký to může mít vliv na vaši přímou práci ve třídě s dětmi? Jak přizpůsobit své výukové metody různým stylům učení? Nejen na tyto otázky si odpovíme na semináři o různorodosti stylů učení a práci s nimi při začleňování témat globálního vzdělávání do výuky. Rozpoznejte styly učení svých žáků a studentů a propojte je s výukovými metodami.

Učíme o udržitelném světě (nejen) formou e-learningu

Rozvíjíme pedagogické dovednosti v oblasti výuky sociálního pilíře udržitelného světa. Jedním ze způsobů je e-learningová platforma pro všechny pedagogické pracovníky a pracovnice ve formálním i neformálním prostředí. Najdete zde kurzy o udržitelném světě, informační kurzy o sociálním tématech udržitelného světa stejně jako i modelové lekce pro studenstvo druhého stupně a středních škol. Naše kurzy a materiály podporují hodnotové, participativní a kompetenční vzdělávání.

Naši lektoři

Lektorka Petra

Lektorka a metodička programů zaměřených na aktivní participaci mládeže. Zabývá se globálním vzděláváním a osvětou v oblasti udržitelného světa. Podílela se na realizaci několika sérií živých knihoven pro školy i veřejnost.

Lektorka Kateřina

Lektorka vzdělávacích programů pro školy se zaměřením na trvale udržitelný svět a zapojením neformálních metod vzdělávání. Zajímá se o aktuální potřeby studentů*tek a vyučujících.

Lektor Václav

Mentor a lektor s dlouholetou praxí ve vzdělávání učitelů a učitelek. Zajímá se o témata kvality pedagogické práce a o metody, které přibližují výuku reálnému světu a vycházejí ze zájmu studentů*tek.

Co získám v Akademii Young Caritas?

Přístup do online živé knihovny

Připravili jsme pro vás více než 20 videí s výpověďmi lidí se zajímavým a neobvyklým životním příběhem, které vám pomohou do třídy přinést aktuální sociální témata. Najdete je po přihlášení zde na stránkách spolu se všemi podpůrnými materiály.

Metodickou podporu

Například Young Caritas Challenge je způsob identifikace a zviditelňování problémů udržitelného rozvoje formou kampaní, soutěží atd.

Cílem školního projektu už pak je opravdu něco ve Vašem okolí změnit. Pomocí Ideathonu, který ve Vaší škole připravíme, zvolíme projekt prospěšný pro vaše okolí, kterému se budete se skupinou studentů věnovat. Budeme vám podporou v celém průběhu projektu. Nejlepší na projektech je, že ukazují studentům cestu, jak můžou reálně pozitivně ovlivnit své okolí, něco změnit, pomoci společnost a světu kolem nás.