Podmínky užívání webových stránek

Provozovatelem internetových stránek http://zivaknihovna.online (dále jen jako „Stránky“) je organizace Charita Česká republika (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu Stránek. Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání Stránek (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Stránky. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto Stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Použitím těchto Stránek souhlasíte s uvedenými Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro vás závazné.

Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto Podmínek. Má se za to, že přístupem ke Stránce a jejím prohlížením uživatel s Podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

Ochrana osobních údajů – váš souhlas

Používáním těchto Stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání Stránek. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto Stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s těmito Podmínkami.

Aktivně poskytované informace

Některé části těchto Stránek od vás mohou vyžadovat informace proto, abychom vás mohli kontaktovat (např. e-mailový kontakt nebo jméno). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

Pasivně poskytované informace

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. automaticky získány, aniž by byly z vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování vašich HTTP požadavků na straně serveru). Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto Stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích vašeho prohlížeče. Tyto Stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto Stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

Materiály na těchto webových stránkách

Materiály na těchto Stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti Charita Česká republika. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme vám nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto Stránek a tam uvedených materiálů pouze pro vaše osobní a nekomerční užití za předpokladu, že plně souhlasíte s Podmínkami, zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedených. Žádnou část obsahu ani obsah těchto Stránek jako celek nejste oprávněni jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Charita Česká republika. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah těchto Stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky a smí se užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami či s textem uvedeným na Stránkách, není-li k jinému způsobu užívání dán předchozí písemný souhlas majitele autorských práv. Charita Česká republika tímto nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů na těchto Stránkách neporuší práva třetích osob, která nejsou ve vlastnictví Provozovatele ani nejsou spřízněnými společnostmi se společností Charita Česká republika.

Přesnost a aktuálnost údajů

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby Stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že Stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile to okolnosti Provozovateli dovolí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto Stránek. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo Stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na Stránkách. Provozovatel není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, na které můžete přejít z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů. Užívání a prohlížení těchto webových stránek je na vaše nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, a to i kdyby bylo na možnost takových škod upozorněno předem. Provozovatel proto důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoli data ze Stránek Provozovatele. Vaše spojení na tyto Stránky, externí nebo jiné stránky je na vaše vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ze žádné škody či viry, které vám mohou vzniknout či se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení či jiném majetku v důsledku vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich používáním nebo prohlížením, případně z důvodu stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, audio nahrávek apod. z těchto Stránek. Prohlížením Stránek a poskytnutím osobních údajů uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti Charita Česká republika. Tato společnost je oprávněna tyto osobní údaje uchovat a použít za účelem komunikace s uživatelem, uživatel s použitím a zpracováním takovýchto údajů společností Charita Česká republika výslovně souhlasí. Uživatel má možnost kdykoli písemně požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele. Obrázky lidí či míst umístěných na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Charita Česká republika či jsou užity na základě svolení. Nejste oprávněni (ani nikdo jiný koho byste tím pověřili), tyto obrázky užívat, pokud to není výslovně těmito Podmínkami či na jiném místě těchto Stránek výslovně dovoleno.

Zrušení registrace uživatelů

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti, či jehož uživatel se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Provozovatelem poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které Provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s Podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Provozovatele či Podmínek těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.  

Poslední verze dokumentu Podmínky užívání webových stránekhttp://zivaknihovna.online byla zveřejněna 2. června 2023 a od tohoto data je plně platná a účinná.