Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

1. Pojmy
Správce osobních údajů: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je: Charita Česká republika se sídlem Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky, číslo 8/1-00-702/1999. Kontakt: michaela.moravcova@charita.cz  

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (dále „Vy“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelné osobě; kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“).  

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. správa uživatelských účtů, odpovídání na dotazy, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů).  

2. Kategorie osobních údajů
Správce a jeho smluvní zpracovatelé zpracovávají následující kategorie osobních údajů:
a) identifikační údaje: např. jméno, příjmení;
b) elektronické kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, telefonní číslo;
c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies.

3. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
- správa účtů;
- komunikace s uživateli, hodnocení spokojenosti,
- zasílání nabídky našich služeb;
- zlepšování kvality našich služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách;
- ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob;
- účetní a daňové účely;
- plnění ostatních právních povinností.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:
- plnění smlouvy; plnění právní povinnosti;
- oprávněný zájem správce na zasílání nabídkových sdělení;

4. Délka zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
- po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání nabídkových sdělení (2 roky od posledního otevření takového sdělení);
- po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 5 let od jeho udělení).

5. Zpřístupňování osobních údajů partnerům
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):
- poskytovatelé IT služeb a hostingu;
- poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
- poskytovatelé analytických služeb.

Správce nebude předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

6. Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Vaše práva při zpracování osobních údajů
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů.  

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů; právo na omezení zpracování osobních údajů;
- právo na přenositelnost údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování;
- právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování;  

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.  

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8. Účinnost
Tyto Zásady jsou účinné od 1. 6. 2023